บริการของเรา
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
        กลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวด เคลื่อนไหวลำบากและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดข้อต่อต่างๆปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่ออักเสบ ข้อติดแข็ง กระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาท ข้อเข่าเสื่อม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการทำงาน เป็นต้น

ระบบประสาทและสมอง
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
         กลุ่มผู้ป่วยที่มีการทำงานของระบบประสาทบกพร่องทั้งจากสมองไขสันหลังและเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวและความสามารถในการดูแลตนเองลดลง เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน พาร์กินสัน กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรงจากเส้นประสาทขาดหรือปลายประสาทอักเสบ เป็นต้น

ระบบหัวใจและทางเดินหายใจ

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

         กลุ่มผู้ป่วยที่มีการทำงานของระบบประสาทบกพร่องทั้งจากสมองไขสันหลังและเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวและความสามารถในการดูแลตนเองลดลง เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน พาร์กินสัน กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรงจากเส้นประสาทขาดหรือปลายประสาทอักเสบ เป็นต้น

 

ระบบประสาทและสมองเด็ก

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

         กลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการทำงานของสมองหรือเด็กสมองพิการ มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เช่น การชันคอ ตั้งคลาน นั่ง ยืนหรือ เดิน การควบคุมท่าทางหรือพัฒนาการช้า เป็นต้น